ទំនាក់ទំនង

សា​រព័ត៌មានតោះអាន

អាស័យដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ ១១E2 ផ្លូវលេខ ២៦១ សង្កាត់ទឹកល្អក់២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

ការិយាល័យ៖ +៨៥៥(០)៩២ ៧៨ ០៧ ០៧ ឬ +៨៥៥(០)១៦ ៣៤ ៤០០០

ជូនចំពោះទស្សនិកជន!

លោកអ្នក​អាចបើទម្រង់​នៅទំព័រ​នេះក្នុង​ការ​ទំនាក់​ទំនង​មក​កាន់​ពួកយើ​ង។ ​ក្រុមកា​រងារ​របស់​យើងខ្ញុំ​នឹង​ពិនិត្យ​សារ​របស់​អ្នក​ ហើយ​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​អ្នក​វិញ​តាម​តែអាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន។​

នាម និងគោត្តនាម

អ៊ីម៉ែល

ប្រធានបទ

សូមអ្នកជួយរៀបចំសាររបស់អ្នកឱ្យល្អប្រសើរ ដោយជ្រើសរើសផ្នែកដេប៉ាតឺម៉ង់ដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍៖:

ខ្លឹមសារ

ត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាព

captcha

សូម​វាយ​បញ្ចូល​តួរ​អក្សរ​ដូច​រូបភាព​ខាង​លើ

ការឆ្លើយតប៖

បើអ្នកមិនបានទទួលការឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេល១២ម៉ោង។ សូមទំនាក់ទំនង​ពួកយើងតាមរយៈ​ទូរស័ព្ទ ឬផ្ញើសាររបស់អ្នកម្ដងទៀតមកកាន់អ៊ីម៉ែល៖ info-@-tosread.com  ។
(READ ME: using the direct email, kindly remind to erase – )

error: © Tos Read - You can share from our website or ask us permit for other use.